Om havbyen

Medlemmene i Havbyen sitter på verdensledende kompetanse og tverrfaglig kunnskap og samarbeid. Hvor passer du inn i bildet? Hvem vil du samarbeide med? 

Bergen med omland har allerede Europas sterkeste marine klynge for utdanning, forskning og innovasjon.
I tillegg har regionen et ledende maritimt leverandørindustri for skip, offshore og undervannsteknologi.

Bærekraft: Vi har en viktig rolle - ikke bare regionalt. FN og sammenslutningen av verdens universiteter har bedt Universitetet i Bergen lede an i arbeidet for bærekraftsmål nummer 14:

Marine næringer på Vestlandet omsetter for omlag 90 milliarder kroner. Rundt 60 milliarder fra havbruksnæringen. Med 15 000 årsverk står Vestlandet for rundt 45 prosent av den marine næringen på landsbasis (2016). For Bergen utgjør dette 1300 årsverk fordelt på 355 virksomheter.

Tre av ti nordmenn mener Bergen er landets marine hovedstad, godt foran Tromsø, Ålesund og Stavanger. Havbyen Bergen samarbeider på tvers for å bygge tettere samarbeid mellom nye og veletablerte aktører.

Den maritime næringen på Vestlandet utgjør halvparten av årsverkene og i underkant av halvparten av omsetningen i næringen på landsbasis.

For å kunne brødfø alle i fremtiden, må en større del av matproduksjonen komme fra havet. Men da er det en forutsetning av havet er rent og at maten har god kvalitet.  

I dag kommer kun 2-3 prosent av maten vår fra havet selv om halvparten av fotosyntesen skjer i havet. Når havene dekker 2/3 av planeten vår, har havet et enormt, uutnyttet potensial.

Mat fra havet har stor betydning for global helse og havet kan bidra til bærekraftig energi. Ifølge Food and Land use Coalition, bør havet i framtiden gi 40 prosent mer proteiner enn i dag. Samarbeid mellomforskningsmiljøer og næringsliv er viktig.

Med de klima- og miljøproblemene verden har, må vi ta i bruk ny kunnskap for å få til god forvaltning av havet. Det må satses på minimering av klima- og miljøavtrykk ved fangst og akvakultur, ved hjelp av blant annet nye fangstteknologiske løsninger og optimalisering av ressursutnyttelse.

Bedre utnyttelse av marine ressurser er nødvendig for å dempe belastningen på andre økosystemer knyttet til forventet velstands- og befolkningsøkning, og for å møte klimaendringer som trolig setter matproduksjon på land under stort press.

På Vestlandet samarbeides det godt mellom næringsliv, kommuner, fylkeskommuner og forsknings- og utdanningssektoren.


Selskaper i næringsklynger vokser mer, og skaper mer verdier, og er mer innovative enn selskaper som står utenfor næringsklynger.

Universitetet i Bergen har startet senteret Ocean Sustainability Bergen der det arbeides med hvordan vi gjennom forskning og utdanning kan bidra til å løse miljøproblemene i havet. I tillegg drives det svært viktig forskning ved Lakselussenteret. Her jobbes det med å finne nye verktøy for å kontrollere lakselusen.

Småfisk på dypet utgjør en stor potensiell fiskeriressurs, som så langt har vært lite utnyttet. Nye resultat fra forsøksfiske og studier av næringsinnhold kan endre på dette.

For å nå målet må vi forske på:

  • Hvordan verdikjedene for sjømat påvirker klima og miljøavtrykket
  • Produksjonsformer i akvakultur som muliggjør produksjonsvekst
  • Nye fôrressurser til akvakulturnæringen
  • Sunne produkter fra til nå lite utnyttede arter
  • Overvåking og deteksjon av miljøgifter
  • Proteiner og lipider fra råstoff som ikke egner seg til direkte konsum
  • Gode og sunne restprodukter fra høsting, akvakultur og produksjon av råstoff fra havet
  • Forbrukeradferd og konsekvenser for verdikjedene av forbrukernes preferanser
  • Økonomisk effektivitet og fordelingsmessige konsekvenser
  • Digitalisering, beslutningsstøtte systemer og automatisering og robotisering av operasjoner

Fornybar energi til havs: flytende vindturbiner og solcellepaneler, tidevanns- og bølgekraft. Ifølge rapporten har havvind alene potensialet til å dekke hele verdens strømbehov i 2050.


Skips- og fiskerinæringen må elektrifiseres.

Økosystemene i havet: Mangrover, korallrev, sjøgress og saltmyrer må vernes og gjenoppbygges, slik at havet kan holde på karbonet.


Bærekraftig sjømat
: Nye arter i havet må bidra til å erstatte mye annen landbasert mat med høye utslipp.


Lagring av karbon i havbunnen.


Det er dette vi samles om i Havbyen Bergen. Over og under vann.