Postboks 1870 Nordnes, 5817 Bergen

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er et av de største marine forskningsinstituttene i Europa med ca. tusen ansatte. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Hovedkontoret vårt ligger i Bergen. Vi har også en avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen. I tillegg har vi et eget rederi som har ansvar for forskningsfartøyene. Disse skipene er våre viktigste redskaper for innsamling av marine data. Instituttet har også flere laboratorier som analyserer prøvene fra overvåknings- og forskningsprogrammene.

Forskning og råd fra HI skal være med på å legge grunnlaget for at samfunnet også i fremtiden skal kunne utnytte de store verdiene i havet på en bærekraftig måte. Vi er en nøytral kunnskapsleverandør som skal gjøre resultatene av forskningen vår kjent både nasjonalt og internasjonalt. Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt.

HI er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet, og rundt halvparten av virksomheten vår er finansiert av departementet. Resten blir finansiert av eksterne forskningsmidler.

Vår visjon: Kunnskap og råd for rike og rene hav- og kystområder.


Vår ambisjon: Vi skal være internasjonalt ledende innen marin forskning og rådgiving.


Våre verdier: Alt vårt arbeid skal bygge på integritet, skaperglede, samspill og respekt.


Vårt samfunnsoppdrag: Havforskningsinstituttet skal utvikle det vitenskapelige grunnlaget for bærekraftig forvaltning av ressursene og miljøet i de marine økosystemene.​

Kart

Oppdateringer fra

Havforskningsinstituttet

Arrangementer